کارآفرین برتر صنعت پوشاک

خرداد 5, 1755
لوح اهدایی ریاست جمهوری

انتخاب شرکت آسان پوش پیمان به عنوان کار آفرین برتر کشور