پوتین سربازی بهمن

پوتین سربازی بهمن کد 102

کف لاستیکی پیوست تزریق
سایز 38الی 47