جلیقه کد 103

کد 004   جلیقه شبرنگ دار نارنجی مورد استفاده در عملیات های عمرانی و امدادی

جلیقه کد 103