جلیقه کد 103

کد 005 جلیقه شبرنگ دار توری مناسب جهت عملیات عمرانی

جلیقه کد 103