70درصد کتان و 30درصد پلی استر

70درصد کتان و 30درصد پلی استر

70درصد کتان و 30درصد پلی استر