دستکش ضد برش

این دستکش حاوی کف مواد نیتریل می باشد که اصن ضد برش گفته می شود طلاحاً به آ

نیتریل موادی می باشد که ساختار مولوکولی آن به سختی از یک دیگردا شده ودر نتیجه اجسام برنده به سختی میتوانند این ماده را جدا سازی کنند.

page=layerslider&action=edit&id=1