کد  010  جلیقه خبرنگاری و عملیاتی 9 جیب با قلاب اتصال دوربین و بیسیم مناسب برایادارات و معاونت های اجتمائی ادارات و بانک ها

جلیقه خبرنگاری