تجهیزات آتش نشانی انفرادی

تجهیزات ایمنی و آتش نشانی انفرادی عملیاتی


کلاه آتش نشانی F101

 

 

 

 

 

 

 


چکمه آتش نشانی نسوز F111

 

 

 

 

 

 

 


لباس آلمینیومی نسوز F121

 

 

 

 

 

 

 


دستکش نسوز آلمینیومیF131 

 

 

 

 

 

 

 


کلاه ایمنی و آتش نشانی F102

 

 

 

 

 

 

 


چکمه آتش نشانی F112

 

 

 

 

 

 

 


لباس نسوز F122

 

 

 

 

 

 

 


چکمه ایمنی  نسوز F132

 

 

 

 

 

 

 


کلاه آتش نشانیF103

 

 

 

 

 

 

 


چکمه هرویک F113

 

 

 

 

 

 

 


لباس کار در داخل حریقF123

 

 

 

 

 

 

 


اورکت و شلوار عملیاتی F133

 

 

 

 

 

 

 


کلاه آتش نشانی F104

 

 

 

 

 

 

 


چکمه عملیاتی F114

 

 

 

 

 

 

 


لباس نسوز آتش نشانی با دستگاه تنفسی F124

 

 

 

 

 

 

 


تبر قطع برق F134

 

 

 

 

 

 

 


F105

 

 

 

 

 

 

 


F115

 

 

 

 

 

 

 


F125

 

 

 

 

 

 

 


دوربین های حرارتی F135

 

 

 

 

 

 

 


کلاه آتش نشانی F106

 

 

 

 

 

 


چکمه آتش نشانی F116

 

 

 

 

 

 


F126

 

 

 

 

 

 


دوربین حرارتی F136

 

 

 

 

 

 


F107

 

 

 

 

 

 

 


F117

 

 

 

 

 

 

 


F127

 

 

 

 

 

 

 


F137

 

 

 

 

 

 

 


F108

 

 

 

 

 

 


F118

 

 

 

 

 

 


F128

 

 

 

 

 

 


F138

 

 

 

 

 

 


F109

 

 

 

 

 

 


F119

 

 

 

 

 

 


F129

 

 

 

 

 

 


F139

 

 

 

 

 

 


F110

 

 

 

 

 

 


F120

 

 

 

 

 

 


F130

 

 

 

 

 

 


F140

 

 

 

 

 

 


F120

 

 

 

 

 

 


F130

 

 

 

 

 

 


F140

 

 

 

 

 

 


F150

 

 

 

 

 

 

page=layerslider&action=edit&id=1