خرید لباس کار ممنوع
May 31, 2015
2056
رزومه شرکت آسان پوش پدیده ایرانیان و محصولات تولیدی شرکت
February 21, 2017
نمایش همه

استاندارد لباس کار شرکت ملی گاز ایران

IGS-M-SF-08(0)  
APPROVED 
IGS
Iranian Gas Standards
  

فهرست
عنوان صفحه
دامنه کاربرد 2
مراجع 2
نوع پارچه 2
رنگ لباسکار 3
نوارشبرنگ 4
زیپ 4
اندازه لباس 4
جدول اندازه های لباس دو تکه 5
دوخت لباس 6
بسته بندی 7
ارزیابی ، نظارت و بازرسی 8
پیوست الف 9
پیوست ب 10
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
٢
-1 دامنه کاربرد
این استاندارد مربوط به مشخصات لباس کار صنعتی جهت کارکنان در واحدهای عملیاتی در
پالایشگاهها وشرکتهای عملیاتی انتقال گاز میباشد که بنا به درخواست شرکتهای پالایش وانتقال تدوین گردیده
است .
-2 مراجع
در تهیه این مشخصات از استاندارد های زیر استفاده شده است :
پارچه های پنبه ای- ویژگی های پارچه لباس کار “: 1372 ” ، ISIRI ١-استاندارد ملی 1944
لباس کارامداد گازرسانی ” : 1388 “، IGS-M-SF-014(1) -٢
3- BS 5426 ,”Specification for Work Wear and Career wear “:1993
4- IPS-M-SF-325,”Equipment Standard for Personnel Safety”:1997
٣- نوع پارچه
-3 چون در محیط پالایشگاه ومناطق انتقال احتمال نشتی گاز همواره وجود دارد لذا برای جلوگیری از -1
ایجاد هرگونه جرقه احتمالی و بروز خطر، جنس پارچه باید طوری باشد که ایجاد الکتریسیته ساکن ننماید و
همچنین باعث عدم تحرک کارکنان نشده و موقع استفاده بسیار گرم نکند و ضمنا” از نظر استحکام مناسب
برای انجام کارهای فنی و عملیاتی باشد . پارچه تهیه شده باید از پنبه (کتان 100 درصد ) باشد تا بتواند دارای
شرایط فوق می باشد .
-3 تراکم تاروپود : -2
تراکم تار و پود پارچه باید حداقل 48 نخ در سانتیمتر مربع باشد .
-3 نمره نخ تاروپود -3
40 باشد. / نمره نخ تار و پود پارچه باید 2
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
٣
-3 وزن پارچه : -4
3 – حداقل وزن پارچه در مناطق گرمسیر برای فصل گرم باید 220 گرم بر متر مربع ودر فصل سرد -4 -1
330 گرم برمتر مربع باشد .
-3-4-2 حداقل وزن پارچه در مناطق غیر گرمسیر برای فصل گرم باید 330 گرم بر مترمربع ودر فصل
سرد 430 گرم بر متر مربع باشد .
-3 حد آب رفتگی : -5
حد آب رفتگی برای پارچه های صد در صد پنبه ای قبل از دوخت باید حداکثر یک سانتیمتر در یک متر
باشد.
4 – رنگ لباسکار
-4 رنگ لباسکار جهت کارکنان عملیاتی در پالایشگاه ومناطق انتقال درحال بهره برداری بشرح جدول 1 -1
می باشد :
اداره / واحد رنگ لباسکار
بهره برداری آبی ( آسمانی-کاربنی )
تعمیرات سبز یشمی
پیمانکاران طوسی( خاکستری )
بازرسی فنی سفید
( ( جدول 1
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
۴
-5 نوار شبرنگ :
روی سرتاسر سینه ( بالای سر جیب) وپشت (m) نوار شبرنگ باید از جنس مرغوب با عرض 3 سانتی متر
فاصله سرشانه تا بالای سرجیب (L ) ( دور بازو ها ، دور پایین زانوها ( مطابق پیوست های الف وب ،(n ) کمر
سینه جهت محل دوخت شبرنگ .
محل قرار گرفتن نوار شبرنگ روی سینه شکل (الف –ب) :M
محل قرار گرفتن نوار شبرنگ ودربازوها وپایین زانو ها شکل (الف –ب) :N
فاصله سرشانه تا بالای سرجیب سینه شکل (الف –ب) :L
-6 زیپ :
لباس باید دارای بست متحرک زیپ با کشوی لغزنده قفل دار از جنس پلی آمید باشد. عرض کامل زیپ فوقانی
باید 5 سانتیمتر وزیپ تحتانی 4 سانتیمتر باشد.
7 – اندازه لباسها :
لباسها بصورت دو تکه ( بلوز و شلوار ) باید مطابق شکل الف و در 5 اندازه زیر باشند :
لباسکار بصورت یکسره (بویلرسوت) باید مطابق شکل ب باشد.
“S” (SMALL) – سایز کوچک
“M” (MEDIUM) – سایز متوسط
“L” (LARGE) – سایز بزرگ
“XL” (X-LARGE) – سایز خیلی بزرگ
“XXL” (XX-LARGE) – سایز خیلی خیلی بزرگ
- جزئیات اندازه ها در جدول 2 مشخص گردیده است .
- حد گذشت قابل قبول (تلرانس ) اندازه ها در مورد اندازه های کمتر از 50 سانتیمتر ( 1+ سانتی متر ) ،
در مورد اندازه های بین 50 تا 100 سانتی متر ( 2+ سانتیمتر ) و در مورد اندازه های بیش از 100
سانتیمتر ( 3+ سانتیمتر) میباشد.
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
۵
جدول اندازه های لباس دوتکه و یک سره
S قسمت نشانه
cm
M
cm
L
cm
X-L
cm
XX-L
cm
76 74 72 70 68 A بالاتنه
65 64 63 62 61 C قد آستین
34 33 32 31 30 2K دورآستین
62 60 58 56 54 2J دور بازو
140 135 130 125 120 2D دورسینه
50 48 46 45 44 2L دورگردن
108 108 108 108 108 B قدشلوار
43 42 41 40 39 H بالاروشلوار
25 24 24 23 23 I دمپا
132 124 116 108 102 2F دورباسن
112 104 96 88 82 2E دورکمر
82 80 78 76 75 2G دور ران
( ( جدول 2
برای اندازه گیری باید دکمه های لباس را بست و آن را روی سطح صاف و کمی بزرگتر از اندازه لباس
پهن کرد. شکل پیوست الف و ب جهت راهنمایی مدل و اندازه ها ترسیم و نشان گذاری شده است .
2) : از 2 سانتیمتر زیر حلقه آستین ها اندازه گیری می شود. D) – دور سینه
از وسط و پشت یقه تا پشت پائین بلوز اندازه گیری می شود. : (A) – بالاتنه
از سرشانه تا سر آستین اندازه گیری می شود. : (C) – آستین
2) : از 20 سانتیمتر زیر خط کمر اندازه گیری می شود. F) – دور باسن
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
۶
2) : از 5 سانتیمتر زیر خط فاق اندازه گیری می شود. G) – دور ران
از محل خط فاق تا بالای شلوار اندازه گیری می شود. :(H) – بالا رو شلوار
بقیه اندازه ها از روی شکل کاملا” مشخص میباشد.
-8 دوخت لباس :
-8 دوخت لباسها باید ساده و درعین حال با دقت و کیفیت لازم انجام شود. -1
-8 لباس های دوخته شده نباید آبرفتگی داشته باشند بنابراین تولید کننده باید قبل از دوخت ، پارچه ها -2
را بدفعات لازم شستشو دهد و یا باتوجه به میزان آبرفتگی اندازه ها را طوری در نظر بگیرد که هنگام
بازرسی و آزمایش آبرفتگی ، اندازه لباس ها کاملا با جدول 2 مطابقت نمایند .
2 آرم باید یکی در پشت لباسکار به طول 22 سانتیمتر با زیر نویس عبارت ” شرکت پالایش -8 -3
گاز……ومنطقه عملیات….. ” ودیگری با طول 10 سانتیمتر روی جیب چپ سینه بصورت خوانا و ثابت
درج شود.
-8 آرم ازجنس سیلک مرغوب ، بادوام و ثابت انتخاب شود بطوریکه با شستشو و نور آفتاب کیفیت آن -4
تغییری نکند.
18 سانتیمتر و یکی روی سینه چپ به اندازه × -8 جیب های بلوز باید دو عدد در طرفین به اندازه 20 -5
5 سانتیمتر × 13 سانتیمتر و یک جیب مخصوص قلم و فاز متر روی بازوی چپ به اندازه 14 × 16
باشد.
18 سانتیمتر و یکی در پشت سمت راست به × -8 جیب های شلوار باید دو عدد در طرفین به اندازه 25 -6
16 سانتیمتر باشد. × اندازه 18
-8 سرجیب ها و سرآستین های بلوز باید دکمه ای و از جنس پلاستیک از نوع مرغوب و بارنگ و اندازه -7
مناسب و هماهنگ با پارچه انتخاب شوند .
-8 کلیه درزها باید بانخ پلی استر و بصورت حداقل دو بار دوخت ( 2دوز)، دوخته شده وحداقل 12 عدد -8
الیک در نقاط آسیب پذیر لباس ( بالای جیبها و جاخودکاری) دوخته شوند.
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
٧
-8 برای بستن لباس از دکمه های پلاستیکی چهار سوراخه مرغوب با رنگ مناسب با کیفیت خوب و محکم -9
و هماهنگ با پارچه استفاده شودو نیز میتوان بنا به نظر درخواست کننده ، از زیپ مطابق بند 6
استفاده نمود (زیپ معمولی استفاده نشود).
-8-10 در کمر شلوار باید از کش بادوام بطول حدود 30 سانتیمتر که تودوزی شده استفاده شود بطوریکه
کمر شلوار را حدود 10 سانتیمتر جمع کند و نیز به تعداد لازم پل برای استفاده از کمر بند دوخته شود.
4 میلیمتر باشد. – -8-11 فاصله بین دو درز دوخت یکنواخت و درحدود 6
3 عدد باشد. – -8-12 تعداد بخیه ها در هر سانتی متر باید بین 4
-8-13 لباسهای آماده شده باید عاری از هرگونه زدگی ، نخ و پارچه زائد باشد.
3 سانتیمتر تودوزی شود بطوریکه پایین × -8-14 پائین بلوز در دو طرف جلو باید کش بادوام به اندازه 15
بلوز را حدود 10 سانتیمتر جمع کند.
-8-15 پهنای سر آستین های بلوزها باید 6 سانتیمتر باشد.
-8-16 باید دو برچسب با دوام شامل نام تولید کننده ، سایز لباس یکی در پشت یقه بلوز و دیگری در قسمت
کمر شلوار از داخل دوخته شود. یکعدد بندیل نیز باید جهت آویزان کردن لباس در پشت یقه از داخل
دوخته شود.
9 – بسته بندی :
-9 هر دست لباس بعد از سر نخ گیری و اتوبخار باید بطور جداگانه در کیسه نایلونی بادوام و مناسب بسته -1
بندی شود بطوریکه اندازه لباس از روی نایلون به سهولت دیده شود.
-9 حداکثر هر 15 دست لباس از اندازه معین باید در یک کارتن با دوام بسته بندی و روی هرکارتن اندازه -2
لباس ، نوع لباس ، رنگ لباس ، تعداد ، نام تولید کننده و شماره سفارش مربوطه قید گردند.
-10 ارزیابی ، نظارت و بازرسی :
-10 فروشنده / تولید کننده قبل از دوخت باید حدود یک متر پارچه را با ذکر نام ، مشخصات ، نام تولید -1
کننده ، تائیدیه کارخانه سازنده ویا بازرسی شخص ثالث جهت بررسی و اظهار نظر به اداره خرید ارائه نماید.
IGS-M-SF-08( آذر ماه 1389 شرکت ملی گاز ایران ( 0
٨
-10 پس از تائید نوع پارچه ، تولید کننده باید نمونه های دوخته شده را با رعایت جدول اندازه ها -2
( جدول 2 ) بهمراه قیمت پیشنهادی ، جهت بررسی و اظهار نظر به اداره خرید ارائه نماید .
-10 شرکت ملی گاز بمنظور کنترل کیفیت کالا (حین تولید ) میتواند حتی بدون اطلاع قبلی ، نماینده یا -3
نمایندگان خود را جهت نظارت به محل کارگاه تولید کننده اعزام دارد و تولید کننده موظف به همکاری های
لازم میباشد.
-10 تولید کننده باید به محض آماده شدن اولین محموله (حداکثر 100 دست ) کتبا” اداره خرید را جهت -4
بازرسی و کنترل کیفیت لباسهای تولید شده مطلع نماید . نماینده کارفرما 10 درصد از محموله را بطور اتفاقی
جدا و ضمن بازرسی عینی ، حداقل 10 دست را از نظر کیفیت دوخت ، حد آب رفتگی ، رعایت اندازه ها و سایر
شرایط ، مورد بررسی و آزمایش دقیق قرار داده و درصورت تائید ، مجوز حمل به انبارهای شرکت ملی گاز را
صادر می نماید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 × چهار =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

page=layerslider&action=edit&id=1