لباس کار آنتی استاتیک شرکت ملی گاز

 جهت مشاهده استاندارد البسه شرکت ملی گاز ایران کلیک بفرمائید.     sheایجاد محیط ایمن کار از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان است. در چنین محیطی است که می‌توان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره‌ور تلاش کنند. چنانچه عوامل زیان آور (فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، ارگونومیک، روانی و بیولوژیک) در محیط کار در کنار مواردی چون خطرات حریق، انفجار ........ به درستی شناسایی نشوند و راهکارهایی جهت مقابله با آنها لحاظ نگردد، می‌توانند منشاء حوادث جبران ناپذیری شوند، از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یکی از اولویتهای سازمانهای امروزی تبدیل شده است. اما علیرغم تلاشهای فراوانی که در این راستا صورت گرفته می‌گیرد، هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمی‌شوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.<br /><br /><br />
حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله (محل ایجاد، مسیر انتقال و محل دریافت) صورت می‌گیرد. تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها، جایگزینی مواد و روشهای تولید، حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و ... از جمله فعالیتها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند. در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثه (به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی مختلف) اهمیت خاصی دارد. انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب از جمله مواردی هستند که باید در برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.</p><br /><br />
<p>توجه:<br /><br /><br />
لازم بذکر است که قبل از این راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی با کد HSE-SF-103(0)-84 ارائه گردیده است که مندرجات آن بر پایه آئین‌نامه‌های وزارت کار استوار بوده و جنبه قانونی دارد لکن مجموعه جدید که تحت عنوان دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردی با کد IN-S-104(0)-85 در اختیار قرار دارد یک مستند داخلی و در مجموعه وزارت نفت معتبر و قابل استناد می‌باشد.</p><br /><br />
<p>هدف:<br /><br /><br />
هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه راهنمائی به منظور انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مناسب با توجه به نوع، محل و شرایط محیطی به منظور کاهش اثرات عوامل زیان آور و خطرات موجود در محیط کار، و نیز راحتی افراد و ایجاد نظم و انضباط در تأسیسات می‌باشد.</p><br /><br />
<p>دامنه کاربرد:<br /><br /><br />
این دستورالعمل برای استفاده در کلیه زیر مجموعه‌های وزارت نفت شامل چهار شرکت اصلی، شرکتهای فرعی و تابعه و نیز عملیات پیمانکاری تدوین گردیده است.</p><br /><br />
<p>مراجع:</p><br /><br />
<p>    1. www.osha.gov/SLTC/personal Protective Equipment/ Index.html<br /><br /><br />
    2. A Short Guide to the Personal Protective Equipment,<br /><br /><br />
    http://www.appea.com.au/Publications/docs/HeightSafeGuide.pdf<br /><br /><br />
    3. Personal Protective Equipment Program: http://www.des.umd.edu/os/ppe/ Program.html<br /><br /><br />
    http://www.orcbs.msu.edu/chemical programs _ guidelines/ppe _ program4.<br /><br /><br />
    5. Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings:<br /><br /><br />
    http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ppe.html<br /><br /><br />
    6. Personal Protective Equipment (PPE):http://dir.qld.gov.au/workplace/subjects/ppe/index.htm<br /><br /><br />
    7. OHS Safety guides

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک


 

لباس کار یکسره

لباس کار یکسره

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی الباس کار انتی استاتیکستاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استاتیک

لباس کار انتی استا

 

دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردی

ایجاد محیط ایمن کار از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان است. در چنین محیطی است که می‌توان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره‌ور تلاش کنند. چنانچه عوامل زیان آور (فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، ارگونومیک، روانی و بیولوژیک) در محیط کار در کنار مواردی چون خطرات حریق، انفجار ……..  به درستی شناسایی نشوند و راهکارهایی جهت مقابله با آنها لحاظ نگردد، می‌توانند منشاء حوادث جبران ناپذیری شوند، از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یکی از اولویتهای سازمانهای امروزی تبدیل شده است. اما علیرغم تلاشهای فراوانی که در این راستا صورت گرفته می‌گیرد، هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمی‌شوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.
حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله (محل ایجاد، مسیر انتقال و محل دریافت) صورت می‌گیرد. تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها، جایگزینی مواد و روشهای تولید، حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و … از جمله فعالیتها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند. در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثه (به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی مختلف) اهمیت خاصی دارد. انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب از جمله مواردی هستند که باید در برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.

توجه:
لازم بذکر است که قبل از این راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی با کد HSE-SF-103(0)-84 ارائه گردیده است که مندرجات آن بر پایه آئین‌نامه‌های وزارت کار استوار بوده و جنبه قانونی دارد لکن مجموعه جدید که تحت عنوان دستورالعمل کاربرد البسه و تجهیزات حفاظت فردی با کد IN-S-104(0)-85 در اختیار قرار دارد یک مستند داخلی و در مجموعه وزارت نفت معتبر و قابل استناد می‌باشد.

هدف:
هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه راهنمائی به منظور انتخاب تجهیزات حفاظت فردی مناسب با توجه به نوع، محل و شرایط محیطی به منظور کاهش اثرات عوامل زیان آور و خطرات موجود در محیط کار، و نیز راحتی افراد و ایجاد نظم و انضباط در تأسیسات می‌باشد.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل برای استفاده در کلیه زیر مجموعه‌های وزارت نفت شامل چهار شرکت اصلی، شرکتهای فرعی و تابعه و نیز عملیات پیمانکاری تدوین گردیده است.

مراجع:

1.  www.osha.gov/SLTC/personal Protective Equipment/ Index.html
2.  A Short Guide to the Personal Protective Equipment,
http://www.appea.com.au/Publications/docs/HeightSafeGuide.pdf
3.  Personal Protective Equipment Program: http://www.des.umd.edu/os/ppe/ Program.html
http://www.orcbs.msu.edu/chemical programs _ guidelines/ppe _ program4.
5.  Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings:
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ppe.html
6.  Personal Protective Equipment (PPE):http://dir.qld.gov.au/workplace/subjects/ppe/index.htm
7.  OHS Safety guides “High visibility clothing”
http://www.workcover .nsw.gov.au/publications/OHS/ Safety guides/hivisclothing.htm

 

1385/7/18
فایل های مربوطه :
30493_IN_S_104_0_85.doc2.65 MB  
page=layerslider&action=edit&id=1